Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de verkoop van levende vis of diensten.

 

De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in individuele gevallen:

 

Ze zijn bindend als de leverancier naar deze voorwaarden verwijst bij het aanbieden en accepteren van bestellingen en als deze duidelijk op het aanbod worden afgedrukt.

 

 

 

1

 

Alle aanbiedingen zijn niet bindend.

 

           Bevestigde orders voor de levering van vis uit onze eigen kweek hoeven niet te worden uitgevoerd als de uitvoering             onmogelijk is geworden als gevolg van ziekte of overmacht, of indien door de verkoper niet kan voldoen als gevolg                 van zijn gewone eigen gebruik. In dit geval moet de koper onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

 

 2 

 

De vis blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling

 

De koper is echter gerechtigd om de vis door te verkopen vóór betaling in de normale gang van zaken. Als hij hiervan gebruik maakt, wijst hij de resulterende koopprijsclaim tegen zijn klant aan de verkoper schriftelijk toe. 

 

3

 

Alle prijzen zijn exclusief btw en transport. De prijzen zijn betaalbaar zonder korting vanaf de factuurdatum. Na herinnering moet voor elke begonnen maand na vervaldatum zal 0.8% vertragingsrente van het factuurbedrag per begonnen maand boven de basisrente van 10% van het verschuldigde bedrag dienen te worden betaald.  

 

4

 

Het risico van transport is voor rekening van de koper, indien hij de vis uit het houdersysteem overneemt, of zelf een transportdienst aanstelt. Het is voor rekening van de verkoper, als hij het transport naar de koper heeft overgenomen. In dit geval garandeert de verkoper de aankoop van levende vis voor rechtstreekse aankomst. Voor gerechtvaardigde klachten voortvloeiend uit transportschade door de verkoper of door derden door de verkoper aangesteld, heeft de koper alleen recht op een vermindering van de koopprijs, de verkoper is echter vrij om vervanging te bieden. 

 

5

 

Bij aflevering worden afwijkingen tot 10% in grootte en eenheidsgewicht gereserveerd. 

 

 6

 

De verkoper garandeert dat op het moment van overdracht de te leveren vis geen tekenen van een infectieziekte te identificeren. De dieren staan gedurende de opkweek onder permanente controle van de bedrijfsbegeleidende dierenarts en het gemeenschappelijk opgestelde bewakingsprogramma. De koper is vrij om voor de levering door een gezaghebbend orgaan onderzoek te laten uitvoeren, maar dit op eigen rekening en pas na bekendmaking hiervan. Het officiële rapport dat hieruit voortvloeit, moet ten alle gevallen bekend gemaakt worden aan de verkoper. 


 

7


Het indienen van een schadeclaim of klacht rechtvaardigt het uitstellen van een (vervallen) factuur door de opdrachtgever onder geen beding. 8

 

De overeenkomst tussen partijen worden beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwisting is het de rechtbank die verantwoordelijk is voor de woonplaats van de verkoper, in dit geval Dendermonde.